Vsebina projekta


Neustrezna skrb za zdravje zaposlenih dokazano vodi v razvoj kroničnih bolezni in obolenj. Med dokumentirano najresnejše bolezni kot posledica zdravstveno neurejenega delovnega okolja spadajo kostno-mišična obolenja. Ta ostajajo najpogostejša bolezen delavcev v vseh sektorjih in poklicih v Evropski Uniji in predstavljajo pomemben delež vzrokov tako za predčasno upokojitev kot tudi za bolezensko odsotnost z dela. Poleg dokumentiranih obolenj velik zdravstveni izziv predstavljajo tudi bolezni, ki niso zajete v uradni zdravstveni statistiki.

Razlogi za te bolezni so večplastni in izhajajo predvsem iz neustrezne organizacije dela, ki z neurejenimi delovnimi razmeri in zdravju škodljivimi delovnimi procesi ogroža zdravje zaposlenih, in iz nezdravega življenjskega sloga, ki je pomemben dejavnik pri razvoju obolenj in posledični odsotnosti z dela. Ključni razlogi ležijo v ergonomskih in individualnih dejavnikih tveganja.

Za učinkovito izvajanje aktivnosti za promocijo zdravja na delovnem mestu z namenom obvladovanja glavnih dejavnikov tveganja in s tem ohranjanja delovne sposobnosti delavca, varovanja njegovega zdravja pred negativnimi vplivi delovnega okolja in ohranjanja njegove zaposljivosti skozi celo življenje je potrebno politiko podjetij prilagoditi konkretnim okoliščinam delovnega okolja zaposlenih. Vendar številnim podjetjem v kovinski industriji in sorodnih panogah pomanjkanje ustreznih finančnih in kadrovskih virov preprečuje, da bi lahko sistematsko in kontinuirano izvajali celovito promocijo zdravja na delovnem mestu. Zato je potrebno oblikovati pristope in aktivnosti, ki jim bodo omogočili enostavno in učinkovito implementacijo že preverjenih praktičnih rešitev za obvladovanje najbolj razširjenih dejavnikov tveganja, obenem pa je bistvenega pomena, da k promociji zdravja pritegnemo tudi tista podjetja, ki se pomembnosti tovrstnih aktivnosti še ne zavedajo, in širimo zavedanje o pomenu zdravja na vseh področjih življenja. 

V okviru projekta bomo zato najprej izvedli raziskavo z namenom ugotavljanja glavnih vzrokov absentizma v kovinski industriji. Na podlagi ugotovitev bomo v sodelovanju s strokovnjaki oblikovali modele izboljšanja konkretnih delovnih mest in jih implementirali v izbranih podjetjih, uspešne prakse pa zabeležili v obliki brošure, ki jo bomo kot zbirko dobrih praks razširili med podjetja. Zbornik bo koristil ne samo predstavnikom kovinske industrije, temveč tudi vsem drugim panogam, v katerih poteka proizvodni proces, saj so si značilnosti delovnih mest in proizvodnih procesov podobne, s podobnimi tveganji in podobno izobrazbeno strukturo zaposlenih.