Namen in cilji projekta


S prijavljenim projektom Prenos dobrih praks pri promociji zdravja in zdravega življenjskega sloga na delovnem mestu želimo v ZKovI vodstvenim delavcem in ostalim zaposlenim v 215 podjetjih v kovinski industriji predstaviti in pomagati uveljaviti dejavnosti promocije zdravja in zdravega življenjskega sloga na delovnem mestu. Slovenska kovinska industrija se uvršča v vrh nosilnih dejavnosti predelovalne industrije tako po prihodku kot po izvozu (20 % vsega slo izvoza). Med vodilnimi velikimi kovinskimi podjetji jih je kar nekaj, ki že dolga leta učinkovito izvajajo promocijo zdravja na delovnem mestu ter tako zmanjšujejo izostajanje zaposlenih od dela, stroške bolniških odsotnosti, povečujejo produktivnost in motivacijo zaposlenih ter tako učinkovito tekmujejo s konkurenco po vsem svetu.  Srednja in mala podjetja v kovinski industriji večinoma nimajo na voljo ne toliko finančnih virov niti zaposlenih, da bi lahko celovito promocijo zdravja na delovnem mestu izvajala sistematsko in kontinuirano. V okviru projekta bomo s projektno skupino izbrali tri, pri promociji zdravja najuspešnejša podjetja kovinske industrije, potem pa njihove dokazano uspešne prakse preučili ter jih v prilagojeni obliki pomagali uveljaviti tudi v srednjih in malih podjetjih iz panoge.

Ocenjujemo, da bi bil takšen prenos dobrih praks izredno učinkovit, saj gre za isto industrijo, v kateri so si številne značilnosti delovnih mest in proizvodnih procesov podobne, podobna so tveganja, podobna je izobrazbena struktura zaposlenih.

Cilji projekta - ozaveščanje

Izhodišče

Projekt poZDRAV bo prispeval k višji stopnji osveščenosti o pomenu zdravja ciljnih skupin ter posledično k boljši skrbi za zdravje in manjši uporabi zdravstvenih storitev.

Cilji ozaveščanja in prenosa dobrih praks pri promociji zdravja in zdravega življenjskega sloga na delovnem mestu v srednja in mala podjetjih v slovenski kovinski industriji so z uveljavljanjem usmerjenih dejavnosti za ozaveščanje o zdravem življenjskem slogu:

 

 • krepiti telesno in duševno zdravje delavcev,

   

   

 • zmanjšati izostajanje od dela,

   

   

 • povečati motivacijo,

   

   

 • povečati produktivnost v podjetjih

   

  Cilji projekta – dvig konkurenčnosti (poslovni vidik)

  Ciljni sektor na projektu je kovinska industrija, ciljna skupina pa zaposleni v podjetjih kovinske industrije na različnih delovnih mestih v proizvodnji. Pričakovani cilji projekta so:

  • Manjša fluktuacija
  • Manj odsotnosti oz. absentizma in prezentizma
  • Večja motiviranost in boljša produktivnost

  Koristi za posameznika in za podjetje:

  • Večja produktivnost in pozitivna podoba podjetja/delodajalca
  • Manjši stroški za podjetje
  • Večja lojalnost podjetju in večja storilnost
  • Manj stresno in bolj ugodno delovno okolje

  Koristi za širše okolje/ostale deležnike

  • Zmanjšanje stroškov ZZZS
  • Uveljavljanje zdravega načina bivanja v vseh okoljih
  • Večji pomen zdravja v širšem družbenem okolju

  Projekt poZDRAV je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2013 in 2014 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (www.zzzs.si).

 


Avtor: ZKovI