Pričakovani rezultati



Pričakovani rezultati in koristi projekta bodo večplastni:

 

  • Neposredne, kvantitativne in kvalitativne koristi z izboljšanjem delovnih pogojev z ergonomsko optimizacijo izbranih tipičnih delovnih mest v izbranih podjetjih – 20 delovnih mest
  • Transfer znanja glede prepoznavanja ergonomskih tveganj in izvajanju optimizacije delovnih mest z vidika ergonomije od mentorjev na sodelavce vključenih podjetij 
  • Osveščanje vseh deležnikov o potrebi in smotrnosti zagotavljanja zdravih delovnih mest za motivacijo in pripadnost zaposlenih podjetju, ugledu podjetja in privlačnosti na trgu dela, kar je pomembno za privabljanje najuspešnejših kadrov
  • Oblikovanje in izdelava publikacije v tiskani in elektronski obliki za namen promocije zdravja na delovnem mestu 
  • Posredne koristi projekta se bodo kazale v izboljšanju zdravstvenega stanja prebivalstva, predvsem z zmanjšanjem deleža bolniških izostankov in predčasnega upokojevanja v podjetjih kot posledice mišično-kostnih obolenj in individualnih dejavnikov tveganja


Koristniki

 

Neposredne koristi od projekta samega in njegovih rezultatov bo deležna večplastna družina ciljnih koristnikov. 

V prvi vrsti bodo od projekta koristili posamezniki, ki bodo zajeti v pilotne implementacije. Ti predstavljajo dve skupini koristnikov: posamezni zaposleni, katerih delovna mesta bomo v projektu ergonomsko optimirali (10–20), ter posamezniki, ki bodo vključeni v delavnice z namenom obvladovanja individualnih dejavnikov tveganja (20–60).

Naslednji krog koristnikov neposrednih rezultatov projekta so delovne organizacije, v katerih se bodo pilotne aktivnosti odvijale. Spremljala in izvajala bodo konkretne izboljšave in tako na povsem praktičen način pridobila potrebna znanja in veščine, da bodo vnaprej sama lahko izvajala podobne »pilote« v lastnem podjetju za ostale skupine zaposlenih oz. delovnih mest.

Tretji krog predstavljajo podjetja, v katerih so podobni delovni procesi in zato podobna delovna mesta – v prvi vrsti podjetja kovinskih branž, takoj nato pa širok nabor podjetij tehničnih in predelovalnih industrij.

Zbir dobrih praks bo na voljo vsem podjetjem predelovalnih industrij, saj so tipična kovinarska delovna mesta močno prisotna tudi v podjetjih drugih panog.